Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Eerste trimester SEO - nr 3

Eerste trimester SEO - nr 3

23 november 2020

1. Scholing counselors en echoscopisten via webinars
Op 15 maart 2021 wordt een gezamenlijke algemene theoretische bijscholing georganiseerd (via een webinar) voor alle counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO. Tijdens deze scholing komen de volgende onderdelen aan bod: uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO, informatie over het wetenschappelijk onderzoek, counseling over het eerste trimester SEO en praktische informatie over het aanvragen en de uitslag van het eerste trimester SEO. Het webinar wordt op 15 maart van 14.30-17.00 uur één keer live aangeboden. Daarna is het webinar on demand (terug) te kijken en is registratie mogelijk. Deelname aan dit webinar is verplicht voor counselors en echoscopisten.

Voor de opleiding tot eerste trimester echoscopist dienen echoscopisten - aanvullend op het algemene deel - een tweede webinar te volgen. Dit betreft een verdiepingsdeel over de uitvoering van het eerste trimester SEO en een vragenuur. Deze webinars voor echoscopisten zijn alleen live te volgen op maandag 22 maart of maandag 29 maart 2021. Reserveer deze data daarom alvast in uw agenda!

 • Live webinar algemeen voor echoscopisten en counselors
  Maandag 15 maart 14.30 - 17.00 uur
 • Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1)
  Maandag 22 maart 15.00 - 17.00 uur
 • Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2)
  Maandag 29 maart 19.00 - 21.00 uur
   

2. Scholing counselors – e-learning
Alle counselors volgen naast het algemene webinar een aparte module van de e-learning vanaf half maart of in de maanden april en mei. De e-learning wordt afgesloten met een toets. In de maand juni zullen de Regionale Centra nagaan of alle counselors de scholing rondom het eerste trimester SEO hebben afgerond.  Dit houdt in: deelname aan het webinar (live of on demand) en de e-learning met toets. Beide onderdelen zijn verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

3. Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist
De opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit de hierboven genoemde twee webinars (algemeen deel op 15 maart (of eventueel on demand) én het verdiepingsdeel op 22 of 29 maart 2021), een digitale theorietoets en een vaardigheidstraining. 

Toelatingsvoorwaarden
Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen dan gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Klik hier ► voor meer informatie.   Een belangrijke voorwaarde is dat de echoscopist ten minste 500 tweede trimester SEO’s heeft uitgevoerd. De peildatum hiervoor is 1 januari 2021. Voor een groot deel van de echoscopisten is nu al bekend dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Wij streven ernaar om hen in december hierover te informeren.

Aanleveren SEO-gegevens aan Peridos
Voor de groep bij wie het nog niet duidelijk is of ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, hebben de Regionale Centra de meest recente gegevens nodig om te bepalen of de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist gevolgd kan worden. Wij vragen dan ook aan de zorginstellingbeheerders de SEO-gegevens over heel 2020 te uploaden in Peridos vóór 10 januari 2021.

Communicatie over te volgen onderdelen van de opleiding
Echoscopisten ontvangen uiterlijk begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten volgen. Echoscopisten die (nog) niet voldoen aan de eisen om te mogen starten met de opleiding, kunnen op een later moment instromen. Afhankelijk van het aantal verrichtingen is dat mogelijk nog in 2021. Zij kunnen dan in afstemming met het Regionaal Centrum wel al deelnemen aan de theoretische scholing.

Kosten opleiding 
Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstrainingen wel. De opleidingen verwachten dat de kosten van de vaardigheidstraining rond de € 650,- bedragen. Op korte termijn wordt dit bedrag exact vastgesteld en vervolgens bekendgemaakt in een volgende nieuwsbrief.

Data verplichte digitale theorietoetsen
De toetsmomenten voor echoscopisten zijn op:

 • donderdag 8 april om 20.00 uur of
 • maandag 12 april om 20.00 uur

Echoscopisten krijgen na afloop van de webinars een bewijs van deelname. Tevens ontvangen echoscopisten van het Regionaal Centrum de link voor het aanmelden voor de theorietoets. Het bewijs van deelname aan de webinars is nodig om mee te kunnen doen aan de toets. U kunt zich vervolgens inschrijven voor de toetsdatum van uw voorkeur.  

Vaardigheidstrainingen voor echoscopisten
Echoscopisten die eerste trimester SEO-echoscopist willen worden en  de vaardigheidstraining moeten volgen (zie tabel), kunnen dat doen in mei en juni 2021. De uitnodiging hiervoor volgt pas op het moment van slagen voor de digitale theorietoets, omdat dit een voorwaarde is voor deelname aan de training.

De echoscopisten die vrijwillig de vaardigheidstraining volgen, krijgen een uitnodiging voor september. Zij kunnen gewoon starten met het verrichten van het eerste trimester SEO vanaf september 2021. Voorwaarde is wel een kwaliteitsovereenkomst met het Regionaal Centrum en een actieve rol in Peridos.

Certificaat eerste trimester SEO-opleiding
De echoscopisten die alle voor hen verplichte opleidingsonderdelen met goed gevolg hebben doorlopen, krijgen van de opleidingen een certificaat. Met dit certificaat kunnen zij een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO aanvragen bij het Regionaal Centrum in de regio waar ze werken. Daarna kan het Regionaal Centrum de rol hiervoor activeren op de datum dat de echoscopist start met de uitvoering van de  eerste trimester SEO’s in het betreffende echocentrum.

4. Informatiematerialen voor de scholing: bestellen kan nu!
Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. De informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze link ►. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen ze dan worden verspreid naar alle contractanten.

5. Aanpassing kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag
Op 12 oktober zijn de nieuwe kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag (versie 12 oktober 2020) gepubliceerd. Deze eisen gelden alléén voor apparatuur die aangeschaft wordt/is na 12 oktober 2020 en gelden voor zowel het eerste als tweede trimester SEO. De apparatuur die een echocentrum momenteel gebruikt voor het tweede trimester SEO mag, indien deze in ieder geval voldoet aan de ‘oude’ eisen aan de echoapparatuur (versie 23 maart 2017), ook door het echocentrum gebruikt worden voor het eerste trimester SEO. 

Naar aanleiding van enkele vragen zijn er twee wijzigingen doorgevoerd:

 1. Aanpassing gebruik 3D probes:
  Zowel een 2D als een 3D probe mag worden gebruikt voor de 2D uitvoering van de SEO’s. De opmerking dat een 3D probe alleen aanvullend mag worden gebruikt, vervalt. De kwaliteit van 2D en 3D probes verschilt erg per merk en type. Door de 3D probe alleen als aanvullend toe te staan, worden ‘kwalitatief goede’ 3D probes onbedoeld uitgesloten. Op termijn zal een kwaliteitssysteem worden geïmplementeerd waarin gewerkt wordt met meetbare kwaliteitseisen en typetesten. Hierdoor zal het mogelijk zijn om veel meer ‘op maat’ uitspraken te doen over de kwaliteit van een specifieke probe. Wel vragen we aandacht voor ergonomische verschillen tussen een 2D en 3D probe. Een 3D probe is over het algemeen zwaarder om mee te werken. Dat kan mogelijk (eerder) tot fysieke klachten leiden voor de echoscopist. De kwaliteitseis is als volgt aangepast:

  “Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:
  - Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
  - Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 7 en 9 MHz.

  3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D probe.”
 2. Toevoeging ‘moment van ingebruikname’:
  In het eerste hoofdstuk van de nieuwe kwaliteitseisen staan minimale apparatuur specificaties benoemd. Deze dienen onderdeel te zijn van een programma van eisen dat aan de leverancier van de echoapparatuur wordt voorgelegd. De leverancier moet kunnen aantonen dat de apparatuur voldoet aan de gestelde eisen op het moment van ingebruikname van de apparatuur voor de prenatale screening.

  Zie hier ► voor de laatste versie waarin deze wijzigingen zijn doorgevoerd.

  Vragen over of problemen bij leveranciers door de nieuwe echoapparatuurspecificaties?

Mochten de eisen of het implementeren van de eisen vragen of problemen opleveren bij de leveranciers, dan kunnen de leveranciers altijd contact opnemen met het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (cvb@rivm.nl). 

6. Financiering eerste trimester SEO en gegevensaanlevering
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, zullen de Regionale Centra de betalingen van het eerste trimester SEO aan de echocentra gaan uitvoeren. Voor de uitbetaling van het eerste trimester SEO gelden enkele voorwaarden:

 1. Het echocentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst (ook wel: contract) voor het eerste trimester SEO met een Regionaal Centrum;
 2. De uitvoerend echoscopist heeft een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO en is in Peridos geregistreerd als echoscopist voor het eerste trimester SEO in het echocentrum;
 3. De aanvraag voor het eerste trimester SEO is aanwezig in Peridos - te controleren door het echocentrum;
 4. De uitslag voor het eerste trimester SEO is volledig ingevuld aanwezig in Peridos.*

  *We werken momenteel de details van de gegevenscontrole in Peridos en het uitbetalingsproces nog verder uit. We informeren u hier verder over via de nieuwsbrieven van de Regionale Centra op een later moment. 

Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de betaling van het eerste trimester SEO in behandeling genomen. De leveranciers van de bronsystemen zijn op de hoogte van de benodigde aanpassingen. Hen is gevraagd functionaliteit te ontwikkelen om zowel het versturen van de aanvraag als het frequente aanleveren van de SEO-uitslagen eenvoudig mogelijk te maken.

7. Gegevensuitwisseling met Peridos
Door de komst van het eerste trimester SEO zijn aanpassingen nodig in de bronsystemen van zowel counselors als echoscopisten. Dit is belangrijk, omdat daardoor straks gegevens die van belang zijn voor het eerste trimester SEO (aanvraag en uitslag) ingevoerd en digitaal naar Peridos gestuurd kunnen worden. Hiervoor is een beveiligde manier van gegevensuitwisseling nodig tussen het bronsysteem en Peridos. Op dit moment kan Peridos berichten ontvangen die via Zorgmail zijn verstuurd. Alle counselings- en echopraktijken ontvangen deze week een (digitale) brief met meer informatie hierover. Daarnaast vragen we via een aparte mailing aan hen om een klein aantal vragen te beantwoorden over veilige gegevensuitwisseling met Peridos.